pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
    DANH MỤC         GFI - BACKUP & FAX

GFI FAXmaker™
Trình quản lý hệ thống Fax Server
 

GFI Backup™ – BussuEdition
Sao lưu và phục hồi hệ thống
 
Trung tâm tin học KHTN