pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
    DANH MỤC         PNET - ODF, MĂNG XÔNG

Măng Xông
Vuông-Chụp, 24 port.
 

ODF Rackmount
12-24-48 port, 19", coopler SC/ST.
 

ODF Wallmount with coopler SC/ST
6-8-12 port, coopler SC/ST.
 
Trung tâm tin học KHTN