pic4

Kinh Doanh


Mr Bảo

Mr Duy

Hotlines

0903115043 (Mr Duy)
0908449646 ( Mr Bảo )
DRIVER - FIRMWARE

Vui lòng đọc file hướng dẫn kèm theo (nếu có)

EDIMAX

3G 6210N ( ver 1.08 )
3G 6200N ( ver 2.24 )
AR 7084GA ( ver 2.9.8.1 )
AR 7265WnA ( ver 1.9 )
AR 7284WnA ( ver 1.07)
BR 6225n ( ver 1.15 )
BR 6226n ( ver 1.15 )
BR 6524n ( ver 1.55 )
BR 6574n ( ver 1.76 )
BR-6428n (ver 1.09)
BR-6258n (ver 1.04)
EW 7209APg ( ver 1.29 )
EW 7416APn ( ver 1.53 )
IC 3010 ( ver 1.40 )
IC 3010Wg ( ver 1.40 )
IC 7000PT ( ver 1.25 )
IC 7000PTn ( ver 1.33)
IC-7010 series (ver 1.11)
IC-3030 series (ver 1.11)
Came View for IC-9000
IP Surveillance (for IC 3030, IC 7010)
NS 2502 ( ver 0.74c )

O2SECURITY

SifoWorks - U100 ( ver 5.08 ) Hướng dẫn

Trung tâm tin học KHTN